Tư vấn chứng nhận

Tư vấn chứng nhận

Chứng nhận bền vững quốc tế là một trong những cách hiệu quả tối ưu để tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh kinh doanh trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Các chứng nhận quốc tế rất đa dạng, hãy cùng tìm hiểu các loại chứng nhận bền vững giúp doanh nghiệp tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Các bước tư vấn chứng nhận
Bước 01

Tư vấn Doanh nghiệp/ Hợp tác xã/ Nhóm sản xuất về các tiêu chuẩn và chứng nhận phù hợp

Bước 02

Tiến hành đánh giá toàn bộ chuỗi giá trị của các tổ chức từ nông trại tới nhà máy

Bước 03

Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống (compliance system plan) gồm hệ thống kiểm soát nội bộ, đào tạo nông dân, đào tạo cán bộ kỹ thuật nhà máy

Bước 04

Huấn luyện nhân viên kỹ thuật nhà máy, nông dân trong việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ

Bước 08

Hỗ trợ trong quá trình đánh giá bởi thanh tra độc lập

Bước 07

Hỗ trợ khắc phục lỗi và sẵn sàng để đánh giá

Bước 06

Tiến hành đánh giá chứng nhận nội bộ

Bước 05

Đăng ký với tổ chức chứng nhận

Đăng ký chứng nhận ngay!

Chứng nhận quốc tế là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu.

    Đối tác

    Dịch vụ liên quan