Dự án

Thương mại bền vững các sản phẩm từ đa dạng sinh học
Dự án thương mại sinh học vùng - giai đoạn II có nguồn gốc từ Sáng kiến Thương mại Sinh học, do UNCTAD khởi...
Trồng rừng loại bỏ CO2
Các cá nhân quan tâm ở trên thế giới, các tổ chức, các công ty thương mại và các tổ chức công đều muốn...
Canh tác và phát triển atiso và quế bền vững
Dự án “Góp phần cải thiện sinh kế của nông dân dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam” do Bộ Hợp tác...
Du lịch cộng đồng tại Bắc Hà
Dự án CBT Bắc Hà là một tiểu dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch...
Đại diện cho UEBT ở Đông Nam Á
Liên minh Đạo đức Thương mại Đa dạng Sinh học (Union for Ethical BioTrade - UEBT) là một hiệp hội phi lợi nhuận quốc...
Thương mại sinh học có đạo đức trong ngành dược liệu
Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và thực hiện bởi HELVETAS Intercooperation gGmbH và CRED. HELVETAS chịu trách nhiệm quản...
Du lịch có trách nhiệm tại Cao Bằng và Hà Giang
Miền Bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa và tự nhiên rất đa dạng, do vậy HELVETAS đã quyết định tài trợ...
Khoá Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo
Leadership Training   GIAI ĐOẠN: 2021 GIỚI THIỆU                               ...
Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp
Chương trình đối tác Úc và Ngân hàng Thế giới (ABP II), Hợp phần Dân tộc thiểu số hỗ trợ Ủy Ban Dân Tộc...
Phát triển ngành chăn nuôi bò và thịt bò ở Đông Nam Á
CRED là đối tác đồng thực hiện với Đại học Queensland trong việc thực hiện dự án “Phát triển bền vững và toàn diện...
Cung ứng rau trái mùa an toàn
CRED là đối tác đồng thực hiện với Nghiên cứu Làm vườn Ứng dụng và HELVETAS để thực hiện dự án “Lồng ghép việc...