Dịch vụ

Tư vấn chứng nhận
Chứng nhận bền vững quốc tế là một trong những cách hiệu quả tối ưu để tăng giá trị sản phẩm và khả năng...
Kết nối giao thương
Thị trường quốc tế rộng lớn và nhiều cạnh tranh khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó khăn trong việc tiếp cận và tạo mối...
Phát triển sản phẩm du lịch
CRED tư vấn thiết kế các sản phẩm liên quan đến du lịch cộng đồng (CBT), du lịch nông nghiệp và du lịch có...
Xây dựng năng lực du lịch
Chúng tôi xây dựng tài liệu đào tạo và cung cấp đào tạo về các bộ kỹ năng du lịch phù hợp với các...