Chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ đào tạo kỹ năng quản trị cho các HTX vùng dự án.

CRED hiện đang thực hiện dự án: “Sợi chuối – Cơ hội kinh tế – Giải pháp cho môi trường” với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức và tổ chức Helvetas Đức. CRED sẽ hỗ trợ tài chính cho 3 Hợp tác xã tại 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ để các HTX này ứng dụng công nghệ để sản xuất sợi chuối, hàng thủ công mỹ nghệ, phân vi sinh từ thân cây chuối đã thu hoạch quả xong. CRED cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ đào tạo kỹ năng quản trị cho các HTX vùng dự án.

CRED is currently implementing the project: “Banana yarn – Economic opportunity – Solution for the environment” with financial support from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the German organization Helvetas. CRED will provide financial support to 3 cooperatives in 3 provinces of Lao Cai, Son La, and Phu Tho so that these cooperatives can apply technology to produce banana fibers, handicrafts, and bio-fertilizers from banana stems. the fruit is harvested. CRED needs to recruit a consultant to perform the task of training leaderships for cooperatives in the project area.

1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn/ Specific duties:

1.1. Biên soạn tài liệu kỹ năng quản trị cho HTX bao gồm các nội dung chính sau/ Compiling documents on management skills for cooperatives including the following main contents:

 • Kỹ năng quản lý điều hành HTX
 • Kỹ năng lãnh đạo HTX
 • Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động và SXKD
 • Kỹ năng giám sát, đánh giá và viết báo cáo
 • Phân phối lợi nhuận cho các thành viên
 • Kiến thức về liên kết chuỗi giá trị
 • Cooperative management skills
 • Cooperative leadership skills
 • Operational planning and production skills
 • Monitoring, evaluation and report writing skills
 • Distributing profits to members
 • Knowledge of value chain linkage

1.2. Tổ chức tập huấn 3 khóa cho 60 HTX tại vùng dự án 3 tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La mỗi khóa/ 2 ngày/ tỉnh./ Organized 3 training courses for 60 cooperatives in the project area of 3 provinces of Phu Tho, Lao Cai, Son La each course/ 2 days/ province.

1.3. Tư vấn hướng dẫn trực tiếp sau đào tạo cho các HTX về nội dung quản trị HTX mỗi tỉnh 4 ngày./ Direct counseling and guidance after training for cooperatives on the contents of cooperative management in each province 4 days.

1.4. Một báo cáo kết quả 3 khóa tập huấn đào tạo tại 3 tỉnh và tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho HTX./ A report on the results of 3 training courses in 3 provinces and direct counseling for cooperatives.

2. Thời gian, đia điểm: /Time and place:

Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 10/6/2023 đến 20/7/2023. / From 10th June to 20th July, 2023

3. Kết quả đầu ra dự kiến: Outputs:

–        Một cuốn tài liệu bao gồm đầy đủ nội dung kỹ thuật đã nêu ở mục 1 / A document containing all technical contents mentioned in item 1

–        Trình bày ngắn gọn xúc tích dễ hiểu/ Brief, concise, easy-to-understand presentation

–        Có hình ảnh chụp rõ nét minh họa There are clear pictures to illustrate

–        Số lượng trang tài liệu không quá 40 trang  khổ giấy A4/ The number of documents must not exceed 40 pages of A4 paper size

4. Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm:/ Professional requirements and experience:

–        Kỹ sư /thạc sỹ chuyên ngành nông nghiệp/ Engineer / Master in Agriculture

–        Có kinh nghiệm đào tạo tập huấn cho HTX / Experience in training for cooperatives

–        Có kinh nghiệm biên soạn tài liệu/ Experience in document editing

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, đề xuất phương án thực hiện gói tư vấn, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho tới văn phòng CRED theo địa chỉ email cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 8, Phòng 808, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 5/6/2023. CRED sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu. Interested candidates, please send your resume (CV, proposal for implementation of the consulting package, letter of interest; proposed consulting fee) to CRED office at the email address cred@cred. org.vn or by post to: CRED, 8th floor, Hoang Dao Thuy street, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Deadline for submission of applications is June 5th, 2023. CRED will contact qualified candidates.

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí

  Vui lòng điền vào biểu mẫu này, nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong thời gian sớm nhất