STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
BioTradeSECO_Cán bộ truyền thông
CRED đang cần tìm một Cán bộ truyền thông cho dự án Thương mại Sinh học Vùng – giai đoạn II được...
24-06-2021
15-07-2021
2
BioTradeSECO_ Cán bộ xúc tiến thương mại
CRED đang cần tìm một Cán bộ dự án về Xúc tiến thương mại cho dự án Thương mại Sinh học Vùng...
09-03-2021
15-03-2021
3
CRED_Trợ lý Hành chính Kế toán
CRED đang cần tìm 01 trợ lý Hành chính kế toán....
04-03-2021
09-03-2021