Dự án đã hoàn thành

Canh tác và phát triển atiso và quế bền vững
Dự án “Góp phần cải thiện sinh kế của nông dân dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam” do Bộ Hợp tác...
Thương mại sinh học có đạo đức trong ngành dược liệu
Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và thực hiện bởi HELVETAS Intercooperation gGmbH và CRED. HELVETAS chịu trách nhiệm quản...
Du lịch có trách nhiệm tại Cao Bằng và Hà Giang
Miền Bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa và tự nhiên rất đa dạng, do vậy HELVETAS đã quyết định tài trợ...
Du lịch cộng đồng tại Bắc Hà
Dự án CBT Bắc Hà là một tiểu dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch...
Đại diện cho UEBT ở Đông Nam Á
Liên minh Đạo đức Thương mại Đa dạng Sinh học (Union for Ethical BioTrade - UEBT) là một hiệp hội phi lợi nhuận quốc...