Phạm Thị Bích Ngọc
24Th12

Phạm Thị Bích Ngọc

Chuyên gia về Biến đổi khí hậu, Quản lý rừng bền vững / Quản lý và Thương mại Thực thi Lâm nghiệp (FLEGT)

Email: ThanhNgocLong01@gmail.com