Hội thảo ABS cho các công ty tư nhân
27Th5

Hội thảo ABS cho các công ty tư nhân

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2017 / NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (sau đây viết tắt là Nghị định), được chính thức ban hành vào tháng 7. 1, 2017. Nghị định được ban hành nhằm hợp pháp hóa các quy định của Nghị định thư Nagoya về Tiếp cận Nguồn gen và Chia sẻ Lợi ích Công bằng và Bình đẳng.

Nhằm giúp các doanh nghiệp tư nhân hiểu rõ hơn về Nghị định này, ngày 25/5/2018, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Helvetas Việt Nam và Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) tổ chức Hội thảo.