Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dự án“Triển khai Hợp phần Dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Thương mại sinh học Vùng Giai đoạn II” được tài trợ bởi Tổng Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ cho giai đoạn từ 01/01/2022 tới 31/12/ 2022/ Auditing Service for the Project “The implementation of the Vietnam component of the project Regional BioTrade Project Southeast Asia Phase II” funded by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) for period from 01/01/2022 to 31/12/2022

Vị trí đăng tuyển: Đơn vị kiểm toán độc lập / Independent Auditor

  • Nội dung: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dự án“Triển khai Hợp phần Dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Thương mại sinh học Vùng Giai đoạn II” được tài trợ bởi Tổng Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ cho giai đoạn từ 01/01/2022 tới 31/12/ 2022/ Auditing Service for the Project “The implementation of the Vietnam component of the project Regional BioTrade Project Southeast Asia Phase II” funded by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) for period from 01/01/2022 to 31/12/2022
  • Ngày đăng tuyển: 12/12/2022
  • Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2023

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại TOR đăng kèm phía dưới đây.

ToRs_Audit new_EN_final (1)

Apppy now
Apply for a position

    Please fill in this form, our team will connect to you as soon as possible