Category

Recruitement

CBT GREAT – Chuyên gia/ đơn vị Thiết kế tem nhãn sản phẩm cho Rựou ngô Bản Phố và Bánh chưng đen Tà Chải, Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia/ đơn vị Thiết kế tem nhãn sản phẩm cho Rựou ngô Bản Phố và Bánh chưng đen Tà Chải, Bắc Hà, Lào Cai Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.
Read More

World Bank – 10.Chè tán ma – Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho dự án

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho dự án “Nâng cao năng lực tham gia thị trường và làm chủ kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ tại huyện Quan Sơn thông qua phát triển chuỗi giá trị thị trường cho sản phẩm đặc
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia tư vấn giám sát quá trình hoàn thiện nâng cấp nhà cho các hộ làm homestay tại huyện Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một chuyên gia tư vấn giám sát quá trình hoàn thiện nâng cấp nhà cho các hộ làm homestay tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cr
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More

Chuyên gia tư vấn về tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh

CRED đang cần tìm một chuyên gia về tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh – đàm phán cho Ban quản lý các Tổ hợp tác của 05 xã dự án của Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiế
Read More

Đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tài liệu

CRED đang cần tìm một đơn vị thiết kế và in ấn các Sổ tay tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để phục vụ cho các hoạt động của dự án. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn và
Read More

CRED tuyển cán bộ Dự án – BioTradeEU

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Tuyển tư vấn Đào tạo Tiêu chuẩn hữu cơ cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất măng sạch

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – Cung cấp các dịch vụ kho
Read More

CRED cần tuyển tư vấn Đào tạo ToT cho Ban quản lý các Tổ hợp tác sản xuất măng sạch về Kỹ năng phương pháp quản lý điều hành THT

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – Cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Chuyên gia tư vấn về nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng

CRED đang cần tìm một chuyên gia về nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư
Read More