Category

HR

Volunteering for English training for local communities in Northern Vietnam

Established in 2014, the Centre for Rural Economy Development (CRED) works with a range of local communities and beneficiaries i)To enhance and improve household and community access and benefits from inclusive and sustainable growth across the agriculture sector in Vietnam and the re
Read More

Dự án BioTradeEU/CRED tuyển Chuyên gia tư vấn hệ thống chứng nhận hữu cơ quốc tế chuỗi Gấc tại Lào Cai

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Dự án BioTradeEU/CRED tuyển Chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More